CHANTHABURI OPEN 2022
       แข่งขันวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565
      ประชุมผู้จัดการทีม วันพฤหัสที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาอบจ.จันทบุรีเวลา 14.00 น.
       ณ สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

 อัพโหลดแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มรายชื่อแยกประเภท  
( ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. )


  แบบฟอร์มใบสมัคร (AT1)
  แบบฟอร์มรายชื่อแยกประเภท (AT2)